Close

Government Land Grant Order- Other

Government Land Grant Order- Other
Title Description Start Date End Date File
Government Land Grant Order- Other

Government Land Grant Order- Other

06/02/2024 30/04/2024 View (669 KB) Talavipada_ 115_ order (2 MB) आदिवासी सांस्कृतिक भवन (1 MB) आमलाड ता.तळोदा येथे शासकीय धान्य गोदामासाठी जागा मंजूरी बाबत._0001 (1 MB) एकलव्य रेसिडेन्सीयल स्कुल करीता मौजे मोहिदे त.श.ता.शहादा येथील जागा मंजूरी बाबत_0001 (1 MB) एकलव्य रेसिडेन्सीयल स्कुल करीता मौजे सरी ता.नवापूर येथे जागा मंजूरी बाबत_0001 (2 MB) एकलव्य रेसिडेन्सीयल स्कुल खरवड ता.तळोदा करीता जागा मंजुरी बाबत.._0001 (2 MB) कुसूमवेरी आदेश (1) (307 KB) टेंभला आदेश (1) (316 KB) तिनमौली ता.नवापूर मुख्यमंत्री सौर कृषी (293 KB) नांदे आदेश (1) (673 KB) प्राचार्य, ॲग्लो उर्दु हायस्कुल नंदुरबार यांचे किडांगण भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण बाबत_0001 (2 MB) महामार्ग पोलीस मदत केंद्र मोहिदे त.श. येथे जागा मंजूरी बाबत_0001 (2 MB) मौजे अंबापुर ता.शहादा येथे विद्युत उपकेद्राकरीता जागा मंजूरी बाबत_0001 (1 MB) मौजे कळंबु ता.शहादा येथे विद्युत उपकेंद्रासाठी जागा मंजूरी बाबत_0001 (1 MB) मौजे काथर्दे खु. ता.शहादा येथील क्रिडांगण भाडेपट्टा मुदतवाढ आदेश_0001 (1 MB) मौजे तोरणमाळ ता.अक्राणी येथे विद्युत उपकेंद्रासाठी जागा मंजूरी बाबत_0001 (2 MB) मौजे मोहिदे त.श ता.शहादा येथे ग्रामिण रुग्णालय व निवासस्थानाकरीता जागा मंजूरी बाबत_0001 (1 MB) मौजे शेही ता.नवापूर विद्युत उपकेंद्रासाठी जागा मंजूरी बाबत_0001 (1 MB) राज्य उत्पादन शुल्क विभागास मौजे होळ त.हवेली येथे जागा मंजुरी बाबत_0001 (1 MB) वनस्टॉप क्रायसेस सेंटर नंदुरबार साठी जागा मंजूरी बाबत_0001 (2 MB) सुरवाणी आदेश (1) (306 KB)