बंद

निविदा

छायाचित्र उपलब्ध नाही
रोहयो शाखा नंदुरबार -बोलेरो वाहन भाडेतत्वा वर घेण्या साठी निविदा.

प्रकाशित तारीख: 12/03/2021

रोहयो शाखा नंदुरबार -बोलेरो वाहन भाडेतत्वा वर घेण्या साठी निविदा.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
०९/०३/२०२१ – नंदुरबार जिल्ह्यातील शासकीय जागेवरील खाणपट्टयांचे जाहिर लिलावाची अधिसूचना.

प्रकाशित तारीख: 09/03/2021

०९/०३/२०२१ – नंदुरबार जिल्ह्यातील शासकीय जागेवरील खाणपट्टयांचे जाहिर लिलावाची अधिसूचना.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
सरदार सरोवर प्रकल्प नंदुरबार व तळोदा कार्यालयासाठी वाहने मासिक भाडेतत्वावर लावणेबाबत

प्रकाशित तारीख: 17/02/2021

सरदार सरोवर प्रकल्प नंदुरबार व तळोदा कार्यालयासाठी वाहने मासिक भाडेतत्वावर लावणेबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
दि.१०/०२/२०२१ – नंदुरबार जिल्हातील सन २०२०-२०२१ या वर्षाकरीता बाळू/रेती घाटांच्या फेर लिलाव क्र. ०२ ची ई- निविदा/ई-लिलावाची अधिसूचना

प्रकाशित तारीख: 10/02/2021

दि.१०/०२/२०२१ – नंदुरबार जिल्हातील सन २०२०-२०२१ या वर्षाकरीता बाळू/रेती घाटांच्या फेर लिलाव क्र. ०२ ची ई- निविदा/ई-लिलावाची अधिसूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नंदुरबार जिल्ह्यातील सन २०२०-२०२१ या वर्षा करिता वाळू /रेती घाटांची फेर लिलाव क्र 01 ची ई-निविदा

प्रकाशित तारीख: 22/01/2021

नंदुरबार जिल्ह्यातील सन २०२०-२०२१ या वर्षा करिता वाळू /रेती घाटांची फेर लिलाव क्र 01 ची ई-निविदा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
रोहयो शाखा नंदुरबार -वाहन भाडेतत्वा वर घेण्या साठी निविदा.

प्रकाशित तारीख: 06/01/2021

रोहयो नंदुरबार याना कार्यालयीन वापरासाठी इर्तीगा या वाहन प्रकाराचे एक वाहन वाहन चालकासह भाडेतत्वा वर घेण्याकरिता बंद लीफाफयात दरपत्रक मागविण्यात…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
गौणखनिज शाखा – वाळू घाटांची अधिसूचना सन 2020-21 – जि. नंदुरबार

प्रकाशित तारीख: 04/01/2021

गौणखनिज शाखा – वाळू घाटांची अधिसूचना सन 2020-21 – जि. नंदुरबार

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
गौणखनिज शाखा – वाळू घाटांची अधिसूचना सन 2020-21 – जि. नंदुरबार

प्रकाशित तारीख: 04/01/2021

गौणखनिज शाखा – वाळू घाटांची अधिसूचना सन 2020-21 – जि. नंदुरबार

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हा प्रशासन विभाग नंदुरबार -नंदुरबार अंतर्गत एक कंत्राटी वाहन (वाहन चालकासह ) भाडेतत्वावर घेण्याकरिता ई-निविदा

प्रकाशित तारीख: 23/12/2020

जिल्हा प्रशासन विभाग नंदुरबार -नंदुरबार अंतर्गत एक कंत्राटी वाहन (वाहन चालकासह ) भाडेतत्वावर घेण्याकरिता ई-निविदा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हा रोजगार हमी योजना नंदुरबार- ई -निविदा

प्रकाशित तारीख: 19/10/2020

जिल्हा रोजगार हमी योजना नंदुरबार- ई -निविदा 

तपशील पहा