बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पाणी व स्वच्छता अभियान, जिल्हा परिषद नंदुरबार

जिल्हा पाणी व स्वच्छता अभियान, जिल्हा परिषद नंदुरबार

12/05/2021 03/06/2021 पहा (733 KB) Expression of Interest Notice1 (145 KB)
रुग्णालय बेड उपलब्धता / रुग्णवाहिका / कोविड -19 माहिती

रुग्णालय बेड उपलब्धता / रुग्णवाहिका / कोविड -19 माहिती

07/05/2021 30/09/2021 पहा (229 KB)
नंदुरबार जिल्ह्यातील सन २०२०-२०२१ च्या वाळू/ रेती घाट च्या फेर लिलाव क्र.०४ ची ई-निविदा ची अधिसूचना

नंदुरबार जिल्ह्यातील सन २०२०-२०२१ च्या वाळू/ रेती घाट च्या फेर लिलाव क्र.०४ ची ई-निविदा ची अधिसूचना

03/05/2021 20/05/2021 पहा (8 MB)
भूसंपादन विभाग – मौजे.माळवान व पळसून ता.नवापूर जि.नंदुरबार भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणा परिशिष्ट १

भूसंपादन विभाग – मौजे.माळवान व पळसून ता.नवापूर जि.नंदुरबार भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणा परिशिष्ट १

24/03/2021 24/05/2021 पहा (515 KB)
भूसंपादन विभाग – मौजे.मालवण व मेंदिपाडा ता. नवापूर जि.नंदुरबार भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणा परिशिष्ट १

भूसंपादन विभाग – मौजे.मालवण व मेंदिपाडा ता. नवापूर जि.नंदुरबार भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणा परिशिष्ट १

24/03/2021 24/05/2021 पहा (434 KB)
भूसंपादन विभाग – मौजे.निम्भेल ता.जि.नंदुरबार भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणा परिशिष्ट १

मौजे.निम्भेल ता.जि.नंदुरबार  भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११

24/03/2021 24/05/2021 पहा (434 KB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणा परिशिष्ट १

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणा परिशिष्ट १

10/03/2021 09/06/2021 पहा (2 MB)
दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची अव्वल कारकुन , मंडळ अधिकारी , लिपीक, वाहनचालक , शिपाई , वाचमन, स्वच्छक , लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप जेष्ठता सूची (प्रसिद्ध दि ११/०२/२०२१)

दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची अव्वल कारकुन , मंडळ अधिकारी , लिपीक, वाहनचालक , शिपाई , वाचमन, स्वच्छक , लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप जेष्ठता सूची (प्रसिद्ध दि ११/०२/२०२१)

12/02/2021 31/05/2021 पहा (6 MB)
जिल्हा नंदुरबार – जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्या द्वारे सन २०२१ स्थानिक सुट्यांची सूचना

जिल्हाधिकारी यांच्या द्वारे सन २०२१ स्थानिक सुट्यांची सूचना

01/01/2021 31/12/2021 पहा (256 KB)
नंदुरबार जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

नंदुरबार जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

29/07/2020 29/07/2021 पहा (5 MB)
संग्रहित