बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रोजगार हमी योजना विभाग नंदुरबार -भाडेतत्वावर इर्तीगा वाहन चालकासह घेण्याकरिता नोटीस 15/02/2021 31/03/2021 पहा (998 KB)
दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची अव्वल कारकुन , मंडळ अधिकारी , लिपीक, वाहनचालक , शिपाई , वाचमन, स्वच्छक , लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप जेष्ठता सूची (प्रसिद्ध दि ११/०२/२०२१)

दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची अव्वल कारकुन , मंडळ अधिकारी , लिपीक, वाहनचालक , शिपाई , वाचमन, स्वच्छक , लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप जेष्ठता सूची (प्रसिद्ध दि ११/०२/२०२१)

12/02/2021 31/05/2021 पहा (6 MB)
दि.१०/०२/२०२१ – नंदुरबार जिल्हातील सन २०२०-२०२१ या वर्षाकरीता बाळू/रेती घाटांच्या फेर लिलाव क्र. ०२ ची ई- निविदा/ई-लिलावाची अधिसूचना

दि.१०/०२/२०२१ – नंदुरबार जिल्हातील सन २०२०-२०२१ या वर्षाकरीता बाळू/रेती घाटांच्या फेर लिलाव क्र. ०२ ची ई- निविदा/ई-लिलावाची अधिसूचना

10/02/2021 31/03/2021 पहा (1 MB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्था पना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 चे कलम 19 चे घोषणापत्र परिशिष्ट 1 ते 5 प्रसिध्द करणेबाबत

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्था पना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 चे कलम 19 चे घोषणापत्र परिशिष्ट 1 ते 5 प्रसिध्द करणेबाबत

03/02/2021 05/04/2021 पहा (3 MB)
नंदुरबार जिल्ह्यातील सन २०२०-२०२१ या वर्षा करिता वाळू /रेती घाटांची फेर लिलाव क्र 01 ची ई-निविदा

नंदुरबार जिल्ह्यातील सन २०२०-२०२१ या वर्षा करिता वाळू /रेती घाटांची फेर लिलाव क्र 01 ची ई-निविदा

22/01/2021 28/02/2021 पहा (8 MB)
जिल्हा नंदुरबार – जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्या द्वारे सन २०२१ स्थानिक सुट्यांची सूचना

जिल्हाधिकारी यांच्या द्वारे सन २०२१ स्थानिक सुट्यांची सूचना

01/01/2021 31/12/2021 पहा (256 KB)
गौणखनिज शाखा – वाळू घाटांची अधिसूचना सन 2020-21 – जि. नंदुरबार

गौणखनिज शाखा – वाळू घाटांची अधिसूचना सन 2020-21 – जि. नंदुरबार

04/01/2021 31/03/2021 पहा (2 MB)
प्रेस नोट – सरपंच पदाचे आरक्षण बाबत 08/12/2020 31/03/2021 पहा (295 KB)
नंदुरबार जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

नंदुरबार जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

29/07/2020 29/07/2021 पहा (5 MB)
संग्रहित