बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नंदुरबार जिल्हा स्तरिय कोरोना विषाणू नियंत्रण कक्ष आणि त्याची माहिती.

नंदुरबार जिल्हा स्तरिय कोरोना विषाणू नियंत्रण कक्ष आणि त्याची माहिती.

31/03/2020 31/05/2020 पहा (628 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्र.०२/२०१८ -कलम १९ च्या ६ महिन्याच्या मुदतवाढी बाबत.

भूसंपादन प्रस्ताव क्र.०२/२०१८ -कलम १९ च्या ६ महिन्याच्या मुदतवाढी बाबत.

18/03/2020 17/04/2020 पहा (221 KB)
प्रारूप ज्येष्ठता यादी (अ का, मं अ, लिपिक, वा चा,लघु लेखक, शिपाई, स्वछक, पहारेकरी, )

प्रारूप ज्येष्ठता यादी (अ का, मं अ, लिपिक, वा चा,लघु लेखक, शिपाई, स्वछक, पहारेकरी, )

17/03/2020 16/04/2020 पहा (9 MB)
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग -१५-०३-२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेमध्ये पात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग -१५-०३-२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेमध्ये पात्र  झालेल्या उमेदवारांची यादी

17/03/2020 31/03/2020 पहा (849 KB)
जिल्हा पाणी व स्वचता मिशन कक्ष -कंत्राटी पद भरतीचा निकाल व मौखिक परीक्षेसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी .

जिल्हा पाणी व स्वचता मिशन कक्ष -कंत्राटी पद भरतीचा निकाल व मौखिक परीक्षेसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी .

16/03/2020 31/03/2020 पहा (435 KB)
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, नंदुरबार-१५-०३ -२०२० रोजी आयोजित कॉन्स्टेबल पोस्ट परीक्षेच्या भरतीसाठी उत्तर तालिका.
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, नंदुरबार -१५-०३-२०२० रोजी आयोजित कॉन्स्टेबल पोस्ट परीक्षेच्या भरतीची उत्तर तालिका. 
15/03/2020 31/03/2020 पहा (593 KB)
महसूल विभाग -दि. ०१ -०१-२०२० रोजीची जेष्टता सूची

अव्वल कारकून, व मंडळ अधिकारी ,लिपिक ,वाहनचालक ,शिपाई ,वॉचमन व स्वच्छक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी .

13/03/2020 12/04/2020 पहा (5 MB)
संनियंत्रण व MIS सल्लागार व लेखाधिकारी या पदासाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

संनियंत्रण व MIS सल्लागार व लेखाधिकारी या पदासाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

05/03/2020 03/04/2020 पहा (3 MB)
भूमि संपादन विभाग -कलम ११ प्रस्थाव क्र. ०१/२०१९ चे घोषणापत्र

भूमि संपादन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पार्दर्ष्क्तेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम ११ मौजे डनेल ता.अक्कलकुवा येथील 1.78 हे.आर.क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्थाव करा. ०१/२०१९ चे घोषणापत्र

24/02/2020 23/04/2020 पहा (1,011 KB)
कोतवाल संवर्गातून शिपाई संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची दि ३० -६-२०१९ अखेर अंतिम जेष्ठता यादी

कोतवाल संवर्गातून शिपाई संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची दि ३० -६-२०१९ अखेर अंतिम जेष्ठता यादी

18/02/2020 16/05/2020 पहा (5 MB)
संग्रहित