बंद

रोहयो शाखा नंदुरबार -वाहन भाडेतत्वा वर घेण्या साठी निविदा.

रोहयो शाखा नंदुरबार -वाहन भाडेतत्वा वर घेण्या साठी निविदा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रोहयो शाखा नंदुरबार -वाहन भाडेतत्वा वर घेण्या साठी निविदा.

रोहयो नंदुरबार याना कार्यालयीन वापरासाठी इर्तीगा या वाहन प्रकाराचे एक वाहन वाहन चालकासह भाडेतत्वा वर घेण्याकरिता बंद लीफाफयात दरपत्रक मागविण्यात येत आहे .

06/01/2021 17/01/2021 पहा (1 MB)