बंद

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 ची घोषणापत्र.

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 ची घोषणापत्र.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 ची घोषणापत्र.

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 ची घोषणापत्र.
१.भूसंपादन प्रस्ताव एस.आर.क्र.१४/२०१७ शिवण मध्यम प्रकल्प मौजे-ढेकवद,ता.जि.नंदुरबार.
२.भूसंपादन प्रस्ताव एस.आर.क्र.०६/२०२१ कोरडी मध्यम प्रकल्प मौजे-पळसुन,खडकी,पळशी,खातगाव,कडवान बु.कडवान खु.,चोरविहीर व वडसत्रा ता.नवापूर.जि.नंदुरबार.

21/04/2023 30/09/2023 पहा (1,014 KB) भूमिसंपादन 2 (2 MB)