बंद

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय,2013 अंतर्गत कलम 11 ची अधिसूचना

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय,2013 अंतर्गत कलम 11 ची अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय,2013 अंतर्गत कलम 11 ची अधिसूचना

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय,2013 अंतर्गत कलम 11 ची अधिसूचना
१) भूसंपादन एस.आर.क्र ११/२०२० मौजे-निंभेल,ता.जि.नंदुरबार दि.१३/०३/२०२३
२) भूसंपादन एस.आर.क्र ०८/२०२० मौजे-नाशिंदे व हाटमोहिदा,ता.जि.नंदुरबार दि.१३/०३/२०२३
३) भूसंपादन एस.आर.क्र ०५/२०२१ मौजे-श्रावणी व सागाळी,ता.नवापुर,जि.नंदुरबार दि.१३/०३/२०२३

06/04/2023 06/04/2024 पहा (2 MB) 02 (2 MB) 03 (2 MB)