बंद

पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग -पाणी नमुना तपासणी साठी कंत्राटी पदांची पदभरती

पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग -पाणी नमुना तपासणी साठी कंत्राटी पदांची पदभरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग -पाणी नमुना तपासणी साठी कंत्राटी पदांची पदभरती

पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग -पाणी नमुना तपासणी साठी कंत्राटी पदांची पदभरती (कंत्राटी रसायनी,कंत्राटी अणुजैविक तज्ञ,कंत्राटी प्रयोगशाळा सहायक व कंत्राटी प्रयोगशाळा मदतनीस )

15/02/2020 02/03/2020 पहा (2 MB) शुद्धिपत्रक (254 KB)