बंद

निवडणूक विभाग -मतदारांच्या सोईसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मतदार मदत केंद्रावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व जिल्हास्तरावर तांत्रिक सहायक यांच्या पुरवठा करणेकामी ई निविदा मागविणेबाबत..

निवडणूक विभाग -मतदारांच्या सोईसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मतदार मदत केंद्रावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व जिल्हास्तरावर तांत्रिक सहायक यांच्या पुरवठा करणेकामी ई निविदा मागविणेबाबत..
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
निवडणूक विभाग -मतदारांच्या सोईसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मतदार मदत केंद्रावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व जिल्हास्तरावर तांत्रिक सहायक यांच्या पुरवठा करणेकामी ई निविदा मागविणेबाबत..

निवडणूक विभाग -मतदारांच्या सोईसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मतदार मदत केंद्रावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व जिल्हास्तरावर तांत्रिक सहायक यांच्या पुरवठा करणेकामी ई निविदा मागविणेबाबत..

28/12/2022 30/01/2023 पहा (7 MB)