बंद

महसूल विभाग

  • २०२१  मध्ये  शेती पिकांचे नुकसान झाल्याने बाधीत शेतकऱ्यांची माहिती.
अनु.क्र. तालुका नाव 
०१. नंदुरबार तालुका – बाधीत शेतकऱ्यांची माहिती.

यादी  ०१ 

यादी  ०२. 

०२ . नवापूर तालुका  – बाधीत शेतकऱ्यांची माहिती.

यादी ०१ 

०३ .  शहादा तालुका  – बाधीत शेतकऱ्यांची माहिती. 

यादी ०१ 

०४ . अक्कलकुवा तालुका  – बाधीत शेतकऱ्यांची माहिती.

यादी  ०१ 

०५ .  तळोदा तालुका – बाधीत शेतकऱ्यांची माहिती.

यादी  ०१ 

06.  अक्राणी तालुका – बाधित शेतक्र्यांची माहिती 

यादी ०१ 

  • माहे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अवकाळी पावसामुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्याने बाधीत शेतकऱ्यांची माहिती.
अनु.क्र. तालुका नाव 
०१. नंदुरबार तालुका – बाधीत शेतकऱ्यांची माहिती.
०२ . नवापूर तालुका  – बाधीत शेतकऱ्यांची माहिती.
०३ .  शहादा तालुका  – बाधीत शेतकऱ्यांची माहिती.
०४ . अक्कलकुवा तालुका  – बाधीत शेतकऱ्यांची माहिती.
०५ .  तळोदा तालुका – बाधीत शेतकऱ्यांची माहिती.
06.  अक्राणी तालुका – बाधित शेतक्र्यांची माहिती 

खरीप 2018 हंगामातील दुष्काळ अनुदान वाटपबाबत यादी

तळोदा

तळोदा यादी 1(pdf 1.83 mb)