बंद

नियोजन

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)

  1. ३४५१ – नाविन्यपूर्ण योजना
  2. २२०४ क्रिडा व युवक कल्याण
  3. २४०१ पिकसंवर्धन(बागायती रोपमळ्यांची स्थापना व बळकटीकरण

जिल्हा वार्षिक योजना (टी.एस.पी./ओ.टी.एस.पी.)

  1. 42100382 ग्रामीण रुग्णालयाचे बांधकाम व दुरुस्ती सन 2016-17
  2. 50540402- जिल्हा व इतर मार्ग