बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

क्षेत्र पिन-कोड एसटीडी कोड
नंदुरबार ४२५४१२ ०२५६४
शहादा ४२५४०९ ०२५६५
नवापूर ४२५४१८ ०२५६९
तळोदा ४२५४१३ ०२५६७
अक्कलकुवा ४२५४१५ ०२५६७
अक्राणी ४२५४१४ ०२५९५