बंद

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 ची घोषणापत्र

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 ची घोषणापत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 ची घोषणापत्र

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 ची घोषणापत्र
१.भूसंपादन प्रस्ताव एस.आर.क्र.०४/२०२१ ल .पा.यो.देवळीपाडा,ता.नवापूर. जि.नंदुरबार.
२.भूसंपादन प्रस्ताव एस.आर.क्र.०१/२०२१ कोरडी मध्यम प्रकल्प मौजे-माळवान व पळसुन ता.नवापूर. जि.नंदुरबार.
३..भूसंपादन प्रस्ताव एस.आर.क्र.०९/२०१९ कोरडी मध्यम प्रकल्प मौजे-माळवान व मेंदिपाडा ता.नवापूर. जि.नंदुरबार.
४.भूसंपादन प्रस्ताव एस.आर.क्र.०३/२०२१ नागन मध्यम प्रकल्प मौजे-भरडू ता.नवापूर. जि.नंदुरबार.

29/03/2023 31/05/2023 पहा (851 KB) Proposal S.R.No.012021 Dry Medium Project Mauje-Malwan and Palasun (801 KB) Proposal S.R.No.092019 Dry Medium Project Mauje-Malwan and Mendipada (642 KB) Proposal S.R.No.032021 Nagan Medium Project Mauje-Bhardu (785 KB)