बंद

भूसंपादन विभाग – मौजे.माळवान व पळसून ता.नवापूर जि.नंदुरबार भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणा परिशिष्ट १

भूसंपादन विभाग – मौजे.माळवान व पळसून ता.नवापूर जि.नंदुरबार भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणा परिशिष्ट १
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन विभाग – मौजे.माळवान व पळसून ता.नवापूर जि.नंदुरबार भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणा परिशिष्ट १

भूसंपादन विभाग – मौजे.माळवान व पळसून ता.नवापूर जि.नंदुरबार भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणा परिशिष्ट १

24/03/2021 24/05/2021 पहा (515 KB)