बंद

भूमि संपादन विभाग -कलम ११ प्रस्थाव क्र. ०१/२०१९ चे घोषणापत्र

भूमि संपादन विभाग -कलम ११ प्रस्थाव क्र. ०१/२०१९ चे घोषणापत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमि संपादन विभाग -कलम ११ प्रस्थाव क्र. ०१/२०१९ चे घोषणापत्र

भूमि संपादन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पार्दर्ष्क्तेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम ११ मौजे डनेल ता.अक्कलकुवा येथील 1.78 हे.आर.क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्थाव करा. ०१/२०१९ चे घोषणापत्र

24/02/2020 23/04/2020 पहा (1,011 KB)