बंद

गौण खनिज विभाग-नंदुरबार जिल्हयातील पुर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणा-या नंदुरबार व शहादा तालुक्यातील तापी नदीपात्रातील गाळ व गाळमिश्रीत वाळू निर्गतीकरीता ई-निविदा

गौण खनिज विभाग-नंदुरबार जिल्हयातील पुर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणा-या नंदुरबार व शहादा तालुक्यातील तापी नदीपात्रातील गाळ व गाळमिश्रीत वाळू निर्गतीकरीता ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
गौण खनिज विभाग-नंदुरबार जिल्हयातील पुर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणा-या नंदुरबार व शहादा तालुक्यातील तापी नदीपात्रातील गाळ व गाळमिश्रीत वाळू निर्गतीकरीता ई-निविदा

गौण खनिज विभाग-नंदुरबार जिल्हयातील पुर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणा-या नंदुरबार व शहादा तालुक्यातील तापी नदीपात्रातील गाळ व गाळमिश्रीत वाळू निर्गतीकरीता ई-निविदा

18/08/2023 06/09/2023 पहा (7 MB) रनाळे डेपो (7 MB) ससदे डेपो (7 MB) सारंगखेडा डेपो (7 MB)